اهداف گازی سفر نخست وزیر ترکیه

نخست وزیر ترکیه امروز برای تعیین غرامت و تخفیف خرید گاز به تهران می آید که دامپینگ قطر و کاهش قیمت گاز صادراتی ترکیه، می تواند منجر به “دبه» عراق و پاکستان در قراردادهای گازی با ایران شود.