اولویتهای مهم بانک مرکزی در سال ۹۵

بانک و بیمه: آخرین جلسه رئیس کل و هیأت عامل بانک مرکزی با اقتصاددانان کشور عصر دیروز در محل بانک مرکزی برگزار شد.