اولین جلسه کمیته تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

اولین جلسه کمیته تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور ریاست و معاونت اداره ورزش و جمعی از نمایندگان ادارات در حوزه آسیب های اجتماعی در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد برگزار گردید.