ایتالیا: قصد لشکرکشی به لیبی را نداریم

توضیح ندارد