ایجاد دفتر راستی آزمایی پادمان های ایران در آژانس خلاف برجام نیست

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه ایجاد دفتر راستی آزمایی پادمان های ایران در آژانس بین المللی هسته ای خلاف برجام نیست، گفت: گزارش روند اجرای برجام را فروردین به کمیسیون امنیت و سیاست خارجی ارائه می دهیم.