ایجاد فرصت ارزیابی برای شرکت های فعال کشور با برگزاری جایزه MAKE

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر این که برگزاری جایزه جهانی MAKE فرصت مغتنمی برای سازمان های فعال در کشور است، گفت: در حال حاضر شرکت های بزرگ بین المللی سرمایه گذاری خود را نه بر نیروی انسانی، بلکه بر توسعه دانش و نوآوری با تکیه بر سرمایه های انسانی آموزش دیده متمرکز کرده اند.