ایجاد کارگروه عملیاتی شدن آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان در سیستان و بلوچستان

توضیح ندارد