ایجاد 7 هزار هکتار فضای سبز در شهرک های صنعتی / استان تهران پیشرو در توسعه شهرک ها

توضیح ندارد