ایران امن ترین کریدور حمل و نقلی منطقه است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران سریع ترین و امن ترین مسیر برای عبور انواع کریدورهای حمل و نقل از شرق به غرب دنیاست، گفت: در زمینه ناوگان ریلی به سرمایه گذاری دوبرابر نیاز داریم.