ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرده است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما همیشه بر این اعتقاد بوده ایم که تمام مسایل و درگیری های سیاسی از طریق گفت وگو قابل حل است و دوران نظامی گری تمام شده و جوابگو نخواهد بود.