ایران شرکای خود را بر اساس منافع مشترک انتخاب می کند

استاندار خراسان رضوی با اشاره به گسترش روابط تجاری ایران با لهستان در شرایط پسابرجام گفت: ایران شرکای خود را برذاساس منافع مشترک انتخاب می کند.