ایستگاه مصلی ظهر امروز به مدت یک ساعت تعطیل است

ایستگاه مصلی مترو تهران امروز از ساعت ۱۴ تا ۱۵ به دلیل برگزاری مانور امدادی فجر ۲ (شهید همدانی) پذیرش مسافر ندارد.