این خوراکی ها غیر استانداردند

در جریان طرح تشدید نظارت بر فراورده های غذایی ، بازرسان استاندارد کباب ترکی و کباب لقمه غیراستاندارد با نام تجارتی احسان و از شرکت ریحان خوراک پارسیان را شناسایی و توقیف کردند.