این قاضی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد

وکیل ملت: قاضی ابوالقاسم صلواتی یکی از خوش نام ترین و با سابقه ترین قضات دستگاه قضاست که نامش به عنوان قاضی با شهامت و مستقل ذکر می شود.