«بادیگارد»، نبرد پارادایم ها

حاتمی کیا در چهره حاج حیدر همین موضع را دارد که من “محافظ» انقلابم و نه “بادیگارد» آن، من بر اساس ارزش ها و آرمان هایم پیچ و مهره انقلاب در سینما هستم، این را من انتخاب کرده ام.