بازار ایران برای لهستان جذاب است / خواستار توسعه اقتصادی هستیم

معاون وزیر توسعه لهستان با اشاره به اشتیاق کشور لهستان برای همکاری های اقتصادی با ایران گفت: بازار ایران برای تجار لهستانی بسیار جذاب است.