بازتاب بین المللی آزمایش های موشکی ایران

رسانه های بین المللی نوشتند: آزمایش های موشکی ایران وسیله ای برای نیروهای مسلح این کشور در نشان دادن این موضوع است که توافق هسته ای تاثیری بر برنامه های موشکی نخواهد گذاشت.