بازداشت 96 کارمند شهرداری مشهد

مدیر حراست شهرداری مشهد از جلب قضایی 96 نفر از پرسنل این سازمان به علت “کارچاق کنی، زمین خواری و جعل» توسط ضابط های قضایی خبر داد.