بازدید دادستان عمومی و انقلاب خوی از مرکز اشتغال و حرفه آموزی زندان

توضیح ندارد