بازی‌های کشورهای اسلامی| اعظم بختی به مدال برنز اپه رسید

رقابت شمشیربازی اسلحه اپه زنان بازی‌های کشورهای اسلامی برگزار شد و اعظم بختی صاحب مدال برنز شد.