بازیکنی که مظلومی می ترسد او را نیمکت نشین کند!

نه یک نفر و دو نفر که حداقل ۱۰۰ کارشناس می گویند نقطه ضعف خط دفاعی استقلال کندی و سنگینی مدافع استقلال است اما سرمربی جرات نیمکت نشین کردن او را ندارد!