بازی کردن مایورال بجای بنزما مسخره است

برند شوستر، سرمربی آلمانی سابق رئال مادرید نسبت به بازی کردن مایورال در روزهای مصدومیت کریم بنزما واکنش عجیبی نشان داد.