باید یک کردستان ظهور کند / با داعش نیز باید مذاکره کرد!

در نوامبر سال 2014 من پیشنهاد کردم که تنها راه مقابله با داعش، تقسیم بندی عراق به سه بخش و استقرار نیروهای حافظ صلح در این کشور است … چنین راهکاری به ثبات در خاورمیانه و جلوگیری از بروز یک جنگ گسترده، منتهی خواهد شد. در صورت اقدام نکردن، داعش با قدرت بی