با این قیمتها نفت تولید نخواهیم کرد

مدیرعامل شرکت نفتی اکسون موبیل می گوید، استخراج نفت شیل با قیمت های کنونی می تواند بازگشت مالی کمی داشته باشد.