با بستن دهان مسئولان توسط رئیس جمهور حقیقت پنهان نمی شود

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه حرف های صالحی گفته شود یا نشود واقعیتی است که همه آن را تأیید می کنند، گفت: دست دولت از وعده هایی که قبل از برجام داده بود خالی و ناچار به قداست دادن به برجام است.