با گاز خنده ؛ تمام خاطرات بد را فراموش کنید !

شفاآنلاین>سلامت>نتایج یک مطالعه نشان می دهد که استنشاق گاز خنده (مونوکسید دی نیتروژن) بعد از یک رویداد آسیب زا و یا دلخراش می تواند خاطرات بالقوه ناراحت کننده را سریع تر از ذهن بزداید.