ببینید | رونمایی از ربات نارجک‌انداز ایرانی در همایش ارتش ۲۰۲۲ روسیه

روبات ساخت ایران با یک نارنجک انداز کوچک عقب در همایش ارتش 2022 روسیه به نمایش درآمد. منبع: چندثانیه