بدشانسی مهرداد محمدی پس از یک درخشش

العربی در غیاب ستاره ایرانی خود دیدار مقابل المرخیه را آغاز خواهد کرد.