بدهی های برقی دولت افزایش یافت

یک مقام مسئول در توانیر از افزایش حجم بدهی های برق شرکت های توزیع کشور به حدود یکهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد.