برترین های مسابقات ورزشی پرسنل وظیفه زندان مرکزی یزد تجلیل شدند

توضیح ندارد