برخورد یا عدم برخورد با سدمعبرکنندگان تعیین تکلیف شود

توضیح ندارد