بررسی تفاوت ریسه شلنگی و ریسه نئون فلکسی

ریسه ها یکی از منابع روشنایی هستند که به منظور نورپردازی تزئینی به کار می روند.