برنامه جدید دولت برای سهام عدالت/کسری بودجه صفر است

سخنگوی دولت با بیان اینکه اهداف سهام عدالت در عمل و اجرا محقق نشد، گفت: لازم است که ساز و کار سهام عدالت تغییر کند که این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته است.