برندگان و بازندگان نوسانات قیمت نفت

کاهش دنباله دار قیمت نفت به سطوحی که طی بیش از 10 سال گذشته مشاهده نشده، یک دلیل عمده برای نگرانی سرمایه گذاران و ناپایداری بازار نفت در هفته های اخیر بوده است. نظرات فعالان بازار همیشه یک محرک مهم برای قیمت های بازار بورس بوده و این امر همچنین هنگام ارزیابی تاثیر کاهش قیمت نفت روی بازار های زیست محیطی صدق می کند.