برندگان و بازندگان نوسانات قیمت نفت

صدای صنعت -کاهش دنباله دار قیمت نفت به سطوحی که طی بیش از 10 سال گذشته مشاهده نشده، یک دلیل عمده برای نگرانی سرمایه گذاران و ناپایداری بازار نفت در هفته های اخیر بوده است. نظرات فعالان بازار همیشه یک محرک مهم برای قیمت های بازار بورس بوده و این امر همچنین هنگام ارزیابی تاثیر کاهش قیمت نفت روی بازار های زیست محیطی صدق می کند.
به نقل از پایگاه خبری ان بی سی، این یک تصویر پیچیده و یک شکاف اطلاعاتی قابل توجه است که یک ناهماهنگی قابل توجهی بین نظرات و واقعیت ها به وجود آورده است. برای مثال می توان …