برکات تمکین به قانون

آقایان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در این انتخابات مشارکت جستند یا دیگران را به مشارکت تشویق نمودند که این به معنای اعتماد کامل به ساختار قانونی کشور است.