برگزاری جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی چناران

آخرین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی چناران در سال جاری با محوریت برگزاری برنامه های مذهبی ایام فاطمیه(س) برگزار شد.