برگزاری نمایشگاه «کاروان آفتاب» تصویب شد

توضیح ندارد