«بریکینگ بد»های ایرانی به دنبال ترکیب جدیدی از شیشه!

اعتیاد، جامعه ایرانی را به شکلی درگیر خود کرده که حالا دامنه آن به جامعه تحصیل کرده های ایرانی نیز رسیده است.