بزرگترین نیروگاه ایران در بازار فرابورس عرضه می شود

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (نیروگاه دماوند) که مالکیت آن به تازگی در اختیار بانک دی قرار گرفته است، به عنوان بزرگترین نیروگاه کشور شامل ۱۲ واحد گازی هر یک به ظرفیت ۱۵۹٫۹ مگاوات و شش واحد بخار هریک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات در شرایط ایزو (ISO) است.