بلغارستان برای ایران دروازه اتصال به اروپاست/ اتصال ریلی به بلغارستان میسر است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بلغارستان برای ایران دروازه اتصال به اروپا محسوب می شود از آغاز به کار یک کریدور ترانزیتی جدید میان دو کشور خبر داد.