به تیم ما با ضربه سر نمی توان گل زد/ با ادامه روند فعلی، سهیمه آسیا را می گیریم

توضیح ندارد