به جا مانده از بازی با سلتا: شب غول

مرجع خبری رئال مادرید : رئال امروز 114 ساله شد. بهترین هدیه ای که می توانست برای خودش بسازد گلباران کردن سلتای بریتزو بود.
روزهای هفت
همیشه سوتها در برنابئو وجود داشتند. وقتی بچه بودم می دیدم که برخی ولازکز را هو می کنند. بعد از آن نوبت دل بوسکه، خوانیتوی اسطوره ای ، مارتین وازکز، گوتی ، رونالدوی تپل و حتی زیدان بود که در اولین ماه هایشان هو شوند. بخشی از هواداران توقعاتشان بیش از حد زیاد است. آنها عادت دارند که به بازیکنان خودی انتقاد کنند. برایشان فرقی ندارد که آن بازیکن چه کسی است و برای این پیراه …