بی اعتنایی مدیرعامل سرخ ها به علی کریمی در ورزشگاه آزادی!/عکس

سرویس ورزشی پایتخت ؛ جادوگر پرسپولیس با حضور یکباره خود در ورزشگاه حسابی همه را غافلگیر کرد. ورود کریمی به جایگاه ویژه استادیوم آزادی باعث شد تا این گونه کل جایگاه برای خوش و بش و سلام وعلیک با او بلند شوند.
البته عباسی،مدیرعامل تراکتورسازی در این میان یکی از افرادی بود که ترجیح داد به روی خودش نیاورد که کریمی به ورزشگاه آمده و به دیدن بازی ادامه دهد!