بی کفایتی شهرداری تهران به روایت کسبه جمهوری (تصویر)

کسبه خیابان جمهوری با تجمع در خیابان جمهوری به سد معبر دستفروشان و بساط گستران اعتراض کردند و از این رو دست به تعطیلی مغازه های خود به جهت اعتراض زدند .سه راه جمهوری و چهاررا ه ولی عصر(عج) از مهم ترین مراکز خریدی محسوب می شوند که شهروندان برای تهیه مایحتاج خود به آن مراجعه می کنند. این اقدام دستفروشان موجب نارضایتی کسبه و مالکین مغازه ها شده است و شهرداری تهران نیز تاکنون نتوانسته است اقدامی به جهت جمع آوری دستفروشان انجام دهند.