تاثیر اجرای برجام در شبکه های زیرساخت ارتباطی/ کاهش هزینه تجهیزات

نصر : رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از ایجاد فضای رقابتی در حوزه زیرساخت خبرداد و گفت: توجه به کیفیت در کنار توسعه زیرساختها در دستورکار قرار دارد.