تامین مالی ١٥٠میلیارد تومانی ذوب آهن ظرف چند ثانیه

در پی ثبت تقاضای حدود ١١برابری متقاضییان، تامین مالی ١٥٠ میلیارد تومانی ذوب آهن اصفهان از طریق بورس کالای ایران به محض آغاز معاملات و در ۵ ثانیه انجام شد.