تایید قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان

معاون وزیر اقتصاد گفت: با تایید نهایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان، فضای کسب و کار و همکاری های بین المللی تسهیل می شود.