تبعید در دوران عادت ماهیانه

وکیل ملت: دورگا بودای سی و یک ساله چهار روز از ماه را در اتاقک کوچکی زندگی می کند که به آن “گوث» می گویند. گوث پناهگاهی است که چوب، نی و بامبو ساخته شده و دیوارهایش با گل و پهن گاو پوشیده می شود. دورگا می گوید: “حالا دیگر به این شرایط عادت کرده ام. اما ترس از حیوانات وحشی، مارها و افراد مست همیشه اینجا با من است.» او هر شب پتوی پشمی نازکی را کف گوث پهن می کند تا سرای زمین کمتر شود. بعضی جاهای پشه بند هم وصله پینه شده اند. خانواده هشت نفره او که شامل خانواده شوهرش هم می شود در یک خانه خشتی می خوابند اما او