تبیین آیین نامه طرح های تحقیقاتی

رئیس دانشگاه خوارزمی گفت: آئین نامه طرح های تحقیقاتی را نیز در کارگروه ارتباط با صنعت تدوین کردیم و تفاهمنامه هایی برای اجرای این طرح ها منعقد شد.